بر روی موتورهای الکتریکی پلاکی توسط کارخانه نصب می‌گردد که کلیه‌ی اطلاعات موتور بر روی آن، برای راه اندازی آورده شده است. نحوه پلاک خوانی الکتروموتور بسیار مهم است، زیرا

 طراحی و پشتیبانی : بیات تم